Gå til hoved-indhold

Vedtægter for MY veterantog, Dansk Jernbane-Klub

§ 1

Foreningens navn er MY veterantog, Dansk Jernbane-Klub.

Foreningen har hjemsted i Halsnæs kommune og er stiftet som selvstændig baneforening den 9. september 2000 af medlemmer af Dansk Jernbane-Klub (DJK), som en videreførelse af den tidligere GM-gruppes arbejdsholdafdeling.

MY veterantog er en sammenslutning af jernbaneinteresserede med særlig interesse for diesellokomotiver fra GM/EMD. Foreningens formål er at anskaffe og vedligeholde et eller flere GM/EMD-lokomotiver, samt et antal stålpersonvogne, således der kan køres DSB persontog fra
1970erne og 1980erne, herunder Intercitytog. Endvidere at varetage andre opgaver i tilknytning hertil.

MY veterantog tilstræber et godt samarbejde med alle instanser og enkeltpersoner, som det vil være naturligt at samarbejde med.

§ 2

Enhver, der er medlem af DJK, kan søge om optagelse i MY veterantog. Medlemmer under 18 år skal aflevere en tilladelse til at de må deltage i MY veterantogs aktiviteter. Tilladelsen skal være underskrevet af den pågældendes værge(r).

Sekretæren i MY veterantog er ansvarlig for medlemskartoteket. MY veterantogs medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet med henblik på at opfylde MY veterantogs formål, og overskud fra arrangementer skal primært gå til vedligehold af MY veterantogs materiel.

MY veterantogs bestyrelse tager hvert år inden generalforsamlingen stilling til hvem, der er aktive, og hvem som er passive medlemmer. MY veterantogs bestyrelse kan til enhver tid udelukke et medlem, hvis dette medlems handlemåde efter bestyrelsens opfattelse berettiger dette.

Vedkommende kan dog indanke afgørelsen for den næste generalforsamling.

§ 3

MY veterantog indkalder hvert år til ordinær generalforsamling skriftligt og med 4 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes senest ultimo april måned. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning om MY veterantogs virke i det forløbne år, samt oplysning om planerne for det kommende år.
  4. Kassererens fremlæggelse af MY veterantogs reviderede regnskab for det forløbne år, samt budgettet for det kommende år.
  5. Valg til bestyrelse mv jf. § 4.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 og 6 skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er lovligt indkaldt.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til ordinær generalforsamling. Hvis mindst 25% af MY veterantogs aktive medlemmer over 18 år begærer det skriftligt og samtidigt, skal bestyrelsen udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Ved generalforsamlingen er ethvert aktivt medlem af MY veterantog, der tillige er fyldt 18 år, stemmeberettiget. Kun fremmødte aktive medlemmer kan stemme, der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Ethvert aktivt medlem kan uanset om vedkommende fremmøder til generalforsamlingen vælges til bestyrelsen, såfremt vedkommende er skriftligt foreslået og selv har accepteret til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtagelse af indkomne forslag på generalforsamlingen kræver simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 4

MY veterantog ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen, der også vælger en suppleant. Valgperioden er to år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanten er på valg i ulige år. Desuden vælges en revisor samt en revisorsuppleant. Disse vælges for et år af gangen.

Der stemmes skriftligt ved at der noteres maksimalt et antal navne af de opstillede, svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. De der får flest stemmer, næstflest stemmer osv. er valgt til bestyrelsen indtil pladserne er besat. Den der herefter har flest stemmer bliver suppleant. Valg af revisor og revisorsuppleant foretages ved et separat valg efter samme fremgangsmåde som valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig ved eller umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer, og sekretær. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan godt varetage mere end en post i bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst fire gange årligt samt efter behov. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst syv dages varsel. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne. Kopi tilsendes DJK´s hovedbestyrelse. På bestyrelsesmøderne er de 5 medlemmer stemmeberettigede. Hvis der opstår stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne så ofte som muligt.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle dispositioner, der falder inden for foreningens formål. Formanden tegner foreningen i sager, der alene vedrører den ordinære drift, og som ligger indenfor rammerne af det vedtagne årsbudget samt bestyrelsens beslutninger i øvrigt.

Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer for MY veterantogs virke. Medlemmerne skal følge gældende retningslinjer.

Ingen forpligtelser kan påtages og ingen udgift afholdes uden bemyndigelse fra bestyrelsen. For forpligtigelser, der er påtaget på MY veterantogs vegne, hæfter foreningens formue, og der kan intet krav gøres gældende mod de enkelte medlemmer eller mod DJK.

§ 5

MY veterantogs kasserer har ansvaret for den daglige regnskabsførelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. MY veterantogs regnskab offentliggøres til orientering i forbindelse med DJK´s regnskab.

§ 6

Ændringer i nærværende vedtægter skal vedtages på MY veterantogs generalforsamling med simpelt flertal blandt samtlige stemmeberettigede aktive medlemmer af MY veterantog. Hvis et ændringsforslag opnår flertal blandt de fremmødte, men ikke blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling efter højst tre måneder. På denne genfremsættes forslaget og kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægtsændringer skal, forinden de kan træde i kraft, godkendes af DJK´s hovedbestyrelse og udsendes til alle MY veterantogs medlemmer efter underskrift af foreningens formand og hovedbestyrelsesrepræsentant.

§ 7

Beslutning om opløsning af MY veterantog skal træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte, og skal bekræftes på en ny generalforsamling senest tre måneder efter.

I tilfælde af opløsning overlades det eventuelle nettoprovenu, efter at alle krav er dækket, samt alle ikke realiserede aktiver til DJK.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, lørdag den 11. maj 2019